Dňa 6.4.2018 sa uskutoční Konferencia Asociácie seniorských golfistov Slovenska,ktorá si zvolí nového prezidenta pre nadchádzajúce obdobie. Ako sme už spomínali, www.golfzona.sk sa rozhodla poskytnúť všetkým kandidátom priestor na prezentáciu. Tu máte možnosť sa oboznámiť s predstavením tretieho kandidáta na post prezidenta ASGS – Mariána Vávru:

Vážení golfoví priatelia, dovoľte, aby som sa s Vami podelil so svojimi názormi na pôsobenie seniorského golfu na Slovensku. Počas môjho 10-ročného pôsobenia v seniorskom golfe som mal možnosť vnímať túto geniálnu hru, ktorá nás dokáže cez množstvo emócií dlhodobo ovplyvňovať v tom pozitívnom zmysle. Teda dovoľte, aby som sa Vám v krátkosti predstavil ako nastávajúci kandidát na post prezidenta SKGA v profesijnom a športovom živote.

 

Profesijná časť

 

Mám vysokoškolské vzdelanie, odbor architektúra a interiér. V súčasnosti zastávam funkciu generálneho riaditeľa MSJ GROUP, do ktorej portfólia patrí niekoľko spoločností v oblasti: nábytkárskeho priemyslu, hoteliérstva, reklamy a správcovských spoločností. Do tejto skupiny patrí aj spoločnosť MSJ WORLD COOPERATION, ktorá v roku 2017 oslavovala 30. výročie svojho vzniku, čím sa zaradila medzi 5 najstarších privátnych spoločností na slovenskom a českom trhu.

 

Športová časť

 

Od šiestich rokov som sa aktívne venoval ľadovému hokeju, kde som v rámci Československa prešiel všetkými reprezentačnými kategóriami od žiackych, juniorských až po seniorské. Na sklonku svojej športovej kariéry som štyri roky pôsobil vo Fínskej hokejovej lige, kde som mal tú možnosť, že som počas profesionálnej kariéry mohol pracovať vo Výskumnom nábytkárskom ústave, kde sme sa zaoberali zlepšovaním technológií výroby nábytku. Po skončení mojej profesionálnej kariéry vo Fínsku som prevzal Hokejový klub Zvolen (v tom čase hral klub druhú ligu a bol v zlej finančnej situácii). Celý klub som reštrukturalizoval na akciovú spoločnosť, nastavil som procesy v rámci klubu a zaviedol finančnú disciplínu. Po roku našej práce sme postúpili do extraligy a po ďalších dvoch rokoch sme sa stali majstrami Slovenska v extralige. V tomto období som bol navrhnutý a zvolený do Výkonného výboru ZHĽH, kde som bez prestávky deväť rokov vykonával funkciu viceprezidenta SZĽH. Mal som zodpovednosť za financie a marketing. Počas týchto deviatich rokov sa na poste prezidenta vystriedali traja prezidenti, menovite pán Špakovský, pán Pašek a pán Široký. Tu je nevyhnutné pripomenúť, že každý z novozvolených prezidentov si ma vždy vyžiadal do svojho tímu. Počas môjho pôsobenia v SZĽH sme boli v Petrohrade strieborní, v Helsinkách bronzoví a ako iste všetci dobre viete z Göteborg sme sa vrátili zlatí. Bolo to neskutočne krásne, ale aj veľmi náročné obdobie. Po zlatom Göteborg som mal pocit vyhorenia a únavy. Bolo nevyhnutné urobiť rozhodnutie odísť alebo zostať. Ja som zvolil odchod, nakoľko moja ďalšia stratégia slovenského hokeja bola rozdielna oproti stavajúcemu vedeniu. Dnes s odstupom času to vnímam ako rozhodnutie, ktoré bolo veľmi bolestivé, ale správne. Čas ukázal, že moja stratégia bola správna, čo potvrdili aj turbulencie slovenského ľadového hokeja.

Toto je len malá časť môjho profesijného a športového života. Môžem s hrdosťou povedať, že tých úspechov a pozitívnych rozhodnutí v mojom profesijnom a športovom živote bolo ďaleko viac ako tých, o ktorých sa nám ťažko rozpráva.

 

Zlepšenie pozície ASGS na golfovom trhu

 

K tejto činnosti je nevyhnutné využívať skúsenosti a potenciál členskej základne SKGA (nezakrývajme si oči pred tým, že hlavná časť seniorských hráčov golfu je registrovaná v SKGA). Preto v mojom volebnom programe bude kladený dôraz na ďaleko užšiu spoluprácu a prepojenosť s SKGA pri zachovaní autonómie pre ASGS.

 

Bude nevyhnutné vytvoriť také podmienky, aby členská základňa v ASGS pre seniorov nebola na úrovni 100 – 130 členov (keď vieme, že v SKGA je táto skupina golfových hráčov niekoľkonásobne väčšia).

 

Tu v tejto oblasti zastávam názor, že ASGS v minulom období nevytvárala podmienky na dosiahnutie väčšieho objemu registrovaných hráčov v ASGS, kedy nehovorím o úbytku, ale stagnácií, ktorá je pre rozvoj seniorského golfu nie dobrým znamením. Na odstránenie týchto, pre mňa neakceptovateľných, skutočností navrhujem, že ASGS musí ísť do bližšej komunikácie s jednotlivými golfovými klubmi, pričom si každý klub, zo svojich seniorských členov, vyberie zástupcu, ktorý bude oprávnený predkladať požiadavky a pripomienky k činnosti ASGS. ASGS musí vytvoriť podmienky, ktoré zabezpečia možnosť stretnutia zástupcov klubov minimálne dvakrát ročne na výkonnej rade ASGS.

 

ASGS musí vstúpiť do rokovania s majiteľmi ihrísk a pokúsiť sa vytvoriť pre seniorov, a tým súvisiace seniorské turnaje, také podmienky, na základe ktorých sa seniorská základňa bude rapídne zväčšovať (v zahraničí skoro 30% všetkých príjmov do klubov tvoria seniorský hráči). Nastavenie cien pre seniorskú golfovú hru na ihriskách je jedna z najdôležitejších úloh budúceho vedenia ASGS.

 

Budem sa snažiť zmeniť systém turnajov tak, aby sa do turnajov zapojilo čo najväčšie množstvo seniorských hráčov. Súťaž, ktorá má byť zrkadlom kvality seniorského golfu musí byť dlhodobá v maximálnej možnej miere a musí byť otvorená pre všetkých seniorských hráčov, lebo len takýto systém zabezpečí objektívnu a spravodlivú nomináciu na reprezentačné akcie. Táto súťaž by mala odzrkadľovať formu hráčov počas minimálne 8 mesiacov.

 

Jedným z dôležitých bodov bude zapojiť viac žien do seniorského golfu a zabezpečiť im možnosť zúčastniť sa na medzinárodných podujatiach. Myslím si, že tu sa z hľadiska predchádzajúceho vedenia nevenovala dostatočná pozornosť.

 

Taktiež je nevyhnutné podchytiť aj tých seniorských golfistov, ktorý hrajú len pre samotnú hru, priateľstvá a atmosféru, a nie pre naháňanie HCP. Som presvedčený, že táto časť seniorského golfového spektra je veľmi veľká.

 

Nový prezident musí zabezpečiť novú webovú stránku, ktorá bude zodpovedať požiadavkám dnešnej dynamickej doby (bude nevyhnutné, aby webová stránka obsahovala fórum a diskusiu o potrebách členov, kde sa jednotlivý členovia budú môcť kriticky vyjadrovať k výkonnej rade a k prezidentovi ASGS.  Taktiež ASGS musí viac informovať o činnosti ostatných klubov.

 

Pre nového prezidenta bude nevyhnutné, aby došlo k úprave a novelizácií stanov ASGS, ktoré v terajšej forme sú zlé, neobjektívne, a preto bude nevyhnutné ich zmeniť.

 

Rád by som sa vo svojom volebnom programe venoval aj spolupráci s SKGA. Bude nevyhnutné pristupovať k SKGA ako k organizácií, ktorá smerom k štátu zastupuje všetkých golfistov. Tento honor je nezmazateľný. SKGA je inštitúcia, ktorá zabezpečuje športovo technické pravidlá a iné náležitosti pre potreby golfu na Slovensku. ASGS si musí uvedomiť, že SKGA je partner a nie súper. SKGA je subjekt, ktorý zastupuje väčšinovú členskú základňu seniorských hráčov golfu na Slovensku. Preto navrhujem ďaleko užšiu spoluprácu v oblasti marketingu, bližšiu spoluprácu pri organizovaní a plánovaní spoločných súťaží, ktoré samozrejme budú rešpektovať vzťahy medzi SKGA a ASGS, a ktoré musia byť výhodné pre obe strany.

 

Prezident ASGS musí vstúpiť do rokovania s prezidentom SKGA a požiadať SKGA, aby finančne a materiálovo zabezpečovala výjazd seniorskej reprezentácie na súťaže. Tu je nevyhnutné pripomenúť, že ASGS musí vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie spolu financovania týchto turnajov.

 

Vážený golfový priatelia. Na záver dovoľte, aby som Vás všetkých, ktorí sa snažíte o zmenu, pozval na konferenciu ASGS, lebo len tam môžeme spoločne zvoliť svojich zástupcov, ktorí spolu s Vami chcú urobiť naše hnutie pre všetkých seniorských golfistov.  Viem, že účasť na konferencií nám sťažili, lebo jej začiatok o 16:30 hod.  nie je pre účastníkov z iného ako bratislavského regiónu najlepší. To znamená, že ak bude konferencia  trvať cca 2 hod. návrat na stredné Slovensko bude po 22 hodine a na východné Slovensko až po polnoci. Toto nás však nesmie odradiť. Príďte podporiť ľudí, ktorí prinášajú zmenu.

 

Vážení kolegovia a priatelia golfu, to je len zlomok práce, ktorú čaká úloha nového prezidenta. Pevne verím, že v súčinnosti so všetkými seniorskými golfistami na Slovensku (bez Vás to určite nepôjde) tieto ambiciózne ciele dosiahneme a golfovú hru posunieme v našom hodnotovom rebríčku oveľa vyššie – seniorský golf si to určite zaslúži, tak poďme spoločne do toho!

 

Ak som Vás presvedčil, tak Vás žiadam o Váš hlas. Sľubujem Vám, že urobím všetko a spoločne s tímom, ktorí bude pracovať v prospech seniorského golfu naplníme tieto ciele.

 

P.S. V prípade, že zostalo niečo nezodpovedané, môžete mi zaslať otázky, prípadne Vaše návrhy na zlepšenie stavu v seniorskom golfe na adresu mvavra@msj.sk, na ktoré Vám s určitosťou odpoviem.

 

S úctou a pokorou Marián Vávra

Komentáre